Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni – potwierdzenie rejestracji wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.

Uwagi:
Złożony wniosek podlega rejestracji w stosownym rejestrze.
Okresowej analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje wójt i występuje ze stosownymi wnioskami do rady gminy.
O przystąpieniu do sporządzenia nowego lub zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w formie uchwały. 
Złożony wniosek brany jest pod uwagę po podjęciu przez radę gminy stosownej uchwały, na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.