Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Załączniki:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

  W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
   
 3. ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 5. oraz może być wymagane dostarczenie dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
  - projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
  - harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.

Opłaty:
Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w sposób określony przepisami prawa.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego
Ustalona treść wniosku jest obowiązkowa.