Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

× Wyszukaj w serwisie
Prev