Zarządzenie Nr 0050.158.2023 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 5 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Łambinowice w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

× Wyszukaj w serwisie
Prev