Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Łambinowice uczestniczy w programie Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Brak opisu obrazka

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to program, w którym każde sołectwo w województwie opolskim otrzyma w ciągu trzech lat (2020-2022) jednorazowo kwotę 5000 zł na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie.
Środki te mogą być łączone ze środkami Funduszu Sołeckiego i Gminnego Programu Odnowy Wsi, dzięki czemu będzie można pewne zadania wykonać w większej skali.

W 2022 roku w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) w Gminie Łambinowice zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

sołectwo Bielice - "Zakup z montażem wyposażenia na plac zabaw w Bielicach" 
sołectwo Lasocice - "Zakup z montażem wyposażenia na plac zabaw w Lasocicach" 
sołectwo Łambinowice - "Zakup z montażem wyposażenia na plac zabaw w Łambinowicach" 
sołectwo Piątkowice - "Zakup z montażem wyposażenia na plac zabaw w Piątkowicach" 
sołectwo Wierzbie - "Doposażenie i remont skweru w centrum wsi Wierzbie" 

Każde zadanie otrzymało 5000 zł dofinansowania ze środków Programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Umowa z Województwem Opolskiem na dofinansowanie powyższych zadań została zawarta 22 kwietnia 2022 roku. Każde zadanie jest dofinansowane w kwocie 5000 zł. ze środków MIS, wkład własny stanowią środki funduszu sołeckiego i odnowy wsi. Kolejność składania wniosków przez poszczególne sołectwa w latach 2020-2022 jest ustalana podczas spotkania z sołtysami. Decyzje dotyczące ustalenia zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach podejmowane są na zebraniach wiejskich w formie uchwał. Ze względu na sytuację epidemiczną kraju w 2022r. zadania ustalono na podstawie fiszek złożonych przez sołtysów zaopiniowanych przez rady sołeckie poszczególnych miejscowości. 

Środki w ramach MIS mogą być przeznaczone w szczególności na:
a) nieodpłatne i służące lokalnej społeczności działania zwiększające aktywność i integrację społeczną mieszkańców;
b) zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców sołectwa;
c) działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;
d) działania wspierające ideę wzmocnienia tożsamości regionalnej;
e) działania w sferze poprawy dostępu do sektora kultury, turystyki, rekreacji, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, itp.;
f) udział w wydarzeniach np. sportowych, kulturalnych;
g) tworzenie warunków do rozwoju oraz podnoszenia atrakcyjności w obszarze turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie.